Reus

Volem un compromís polític del govern municipal perquè s'executin les mocions aprovades pel Ple

  • Actualitzat:
  • Creat:

Pel Grup Municipal, un cop s'han aprovat, han de ser compromisos en ferm per una qüestió de credibilitat institucional, de legitimitat política i de qualitat democràtica

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC) A L’AJUNTAMENT DE REUS AL PLE MUNICIPAL DEL 9 DE JULIOL DE 2018 REFERENT AL COMPLIMENT DELS ACORDS APROVATS AL PLE

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mes de juliol de 2016, fa just dos anys, aquest Ple aprovava per unanimitat una moció per tal que el govern executés els acords de les mocions aprovades des de l’inici del mandat. Els acords també establien que es donés compte periòdicament de l’estat de compliment de les mocions amb un informe lliurat als grups municipals i publicat al Portal de transparència de l’Ajuntament.

Al cap de dos anys, es confirma que aquell aparent acord, que va comptar amb el vot favorable de tots els grups amb representació al consistori, inclosos els del govern, ha resultat ser foc d’encenalls. I la llista d’incompliments cada cop és més llarga, tenint en compte la quantitat de propostes presentades pels diferents grups que han prosperat des de l’inici del mandat a les sessions plenàries, amb caràcter mensual.

Per part del PSC, propostes aprovades com el retorn dels educadors socials als centres educatius de la ciutat, la posada em marxa del projecte ‘Patis Oberts’ (per unanimitat), la creació d’una línia d’ajuts per al foment de les activitats extraescolars o la modificació dels barems per accedir als casals d’estiu per fomentar la igualtat d’oportunitats, per posar alguns exemples, han quedat abandonades en un calaix.

La situació demostra una manca de sensibilitat inadmissible de l’equip de govern vers la ciutadania i un menyspreu alarmant cap als grups de l’oposició, perquè moltes de les mocions són resultat de demandes ciutadanes, entitats i associacions i afavoreixen el conjunt de veïns i veïnes. Per això, és fonamental que els acords de ple s’executin i no es converteixin en una mera declaració d’intencions davant de la ciutadania, sense cap efecte.

Un cop les mocions han estat aprovades s’han de convertir, automàticament, en compromisos ferm. Per una qüestió de credibilitat institucional, de legitimitat política i de qualitat democràtica. També, per una qüestió de respecte, ja que darrere de cada moció hi ha molta feina i molta gent implicada.

I, en aquesta línia, els grups de l’oposició hem de tenir la informació de l’estat d’execució dels acords, els terminis previstos, el pressupost necessari per fer-los efectius, etc. I en cas que hagi acords amb dificultats per dur a terme, cal que el govern ho comuniqui de manera justificada i no, com ara, que els deixa oblidats en un calaix.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents

 

ACORDS

1.- El Ple reconeix el compromís polític del govern municipal en l’execució de les mocions aprovades.

2.- Instar el govern municipal a establir un mecanisme d’informació i diàleg amb tots els grups per garantir una correcta i fidel execució dels acords.

3.- Instar el govern municipal a informar els grups en cas que alguns acords no siguin viables, per tal que puguin sotmetre’s a debat.

4.- Instar el govern municipal a informar mensualment sobre l’estat de compliment de les mocions, en el marc de la Comissió Informativa de la Transparència.