Reus

El PSC presenta esmenes a la nova ordenança d’animals

  • Actualitzat:
  • Creat:

El grup municipal condiciona el seu vot a la incorporació de les seves propostes a la normativa que es porta a aprovació al Ple de dilluns

El PSC ha registrat esmenes a nova ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i fauna urbana que es porta a aprovació al Ple d’aquest dilluns.

En concret són quatre esmenes que fan referència a la presència dels animals de companyia als autobusos urbans i edificis públics; a la creació de l’oficina de benestar animal; un espai web amb informació dels animals a l’abast de l’adopció i a la prohibició de qualsevol espectacle on hi pugui haver patiment animal.

El grup municipal condiciona el seu vot a la inclusió d’aquestes propostes.

En el document que s’ha registrat, el PSC fa la següent exposició de motius:

La proposta d’ordenança del govern municipal no només ha de servir per complir les reclamacions de l’administració superior, sinó que ha de ser la millor oportunitat per anar més enllà i avançar en els drets dels animals i millorar el seu benestar.

Si només ha de servir per controlar i recaptar, des del PSC considerem que l’ordenança naixerà caducada.

En la normativa que es porta a aprovació hi trobem a faltar les aportacions que aquest grup municipal ha fet al llarg de les diverses reunions perquè l’ordenança sigui una veritable eina que vetlli pel benestar dels animals i promogui la convivència harmònica amb la ciutadania

Per tot això, presentem les següents esmenes dirigides a millorar substancialment el text de l’ordenança amb l’objectiu que el govern municipal les prengui en consideració per tal que l’actualització de la normativa no acabi resultant un pur tràmit i permeti que Reus esdevingui ciutat referent en l’àmbit del benestar animal.

 

ESMENES

 

CREACIÓ DE L’OFICINA DE BENESTAR ANIMAL

Aquesta oficina ha de dotar-se de mitjans que vetllin pels casos de maltractament animal, facilitar la participació ciutadana, el voluntariat, ha de realitzar campanyes de sensibilització i civisme, formació de diferents col·lectius, foment de l’adopció i la relació amb les entitats animalistes.

 

ESPAI WEB AMB INFORMACIÓ DELS ANIMALS A L’ABAST DE L’ADOPCIÓ

Creació d’un espai al web de l’Ajuntament on s’informi dels animals que hi ha a l’abast de l’adopció i les seves principals característiques.

 

PERMETRE QUE ELS ANIMALS DE COMPANYIA PUGUIN VIATJAR AMB ELS AUTOBUSOS URBANS I EDIFICIS PÚBLICS

Que en el text de l’ordenança quedi explícita aquesta possibilitat.

 

PROHIBICIONS DELS PROPIETARIS O POSSEÏDORS D’ANIMALS DE COMPANYIA

Modificar la redacció de l’article 10, que en els apartats  f) i g) diu:

f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i l’aplicació́ de les sorts de la pica, de les banderilles i de l'estoc, i també́ els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros, que estiguin prohibits per la legislació́ vigent.


g) Els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge i els que estableixi la normativa.

 

-Eliminant de l’apartat f) el text següent: “que estiguin prohibits per la legislació́ vigent”.

-Eliminant de l’apartat g) el text següent: “i els que estableixi la normativa”

Per tal que quedi clar que està prohibit qualsevol espectacle on hi pugui haver patiment animal i no només els que contempla la llei.

 

 

 

Adjuntem article publict als mitjans de comunicació en relació a les nostres propostes.

 

Fitxers adjunts: